Informace o škole

Základní údaje o škole

Historie školy  

Školský areál sestává z historické budovy, pavilónu pro 1. stupeň, pavilónu školní kuchyně a školní družiny. Všechny tři budovy jsou spojeny chodbou. Součástí areálu jsou dále nová tělocvična – hala, školní hřiště a školní pozemek.

Stará historická budova oslavila v roce 2003 stoleté výročí otevření. Je to velmi majestátní objekt s venkovními freskami podle předlohy Mikoláše Alše. Pavilón ŠJ a ŠD byl vybudován na počátku 60. let, o několik let později byl spojen se starou budovou tzv. koridorem. Budova pavilónu 1. stupně byla otevřena v roce 1981. V roce 1984 bylo vybudováno školní hřiště, v roce 2010 rekonstruované, v roce 1989 byla za ním dokončena stavba haly. Více zde: Ze_školní_historie

Úplnost a velikost školy

Základní škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Ve všech ročnících jsou zpravidla 2- 3 paralelní třídy. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro cca 600 žáků, kapacita je 780 žáků. V roce 2000 měla škola kolem 550 žáků, v současné době se počet žáků pohybuje kolem 420. Škola je spádovou školou pro okolní obce, ve kterých škola není. Dojíždějících žáků je téměř 25%

Škola je postavena na jižním okraji města, poblíž výpadové silnice na Písek a České Budějovice. Nevýhodou je rušný provoz na této komunikaci. Před školou je malý park, který byl v roce 2007 zrekonstruován na dopravní hřiště.

Vybavení školy

  • Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, v současné době, byla zrekonstruována učebna fyziky, zmodernizována jazyková a počítačové učebny. Do školní dílny zakoupeny nové   stroje, nástroje a nářadí. Při výuce většiny předmětů je využíván výukový SW. K dispozici jsou učitelská a žákovská knihovna se studovnou s připojením na internet). Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety se sbírkami učebních pomůcek.

  • Prostorové

Komplex budov tvoří hlavní budova, pavilón ŠJ a pavilón 1. stupně propojené spojovací chodbou.

Hlavní budova slouží celému druhému stupni, vyšším třídám prvního stupně. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde všechny odborné učebny a kabinety se sbírkami. (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, dílny, školní kuchyňka) včetně dvou učeben výpočetní techniky a tělocvičny – malé na gymnastiku.

Pavilón prvního stupně je určen pro žáky 1.-3.  ročníků, kromě tříd jsou zde kabinety pro učitele a kabinet učebních pomůcek pro tyto žáky. V roce 2013 byla budova zrekonstruována. Byla provedena výměna oken, zateplení, výměna střešní krytiny, výměna svítidel.

Školní kuchyně a školní jídelna jsou v prvním patře budovy. Jak bylo již řečeno, byla postavena na počátku 60. let a zejména s provozem kuchyně v duchu dnešních hygienických norem bývají prostorové potíže. Jídelna je prostorná, upravená, trochu problémy jsou s akustikou – (dlažba x židle). V přízemí jsou 3 oddělení školní družiny.

Škola využívá dvě tělocvičny – malá v hlavní budově slouží zejména k nácviku gymnastiky, velká („hala“) je určena převážně pro míčové hry.

Školní hřiště mezi halou a pavilónem 1. stupně je využíváno zejména pro atletické discipliny- ovál 200 m, a dále pro míčové hry – fotbal, basket, vybíjená, nohejbal. Dráha je tartanová, hřiště s umělou trávou a umělým povrchem. Při hezkém počasí mohou žáci hrát stolní tenis na dvou pevně zabudovaných betonových stolech. Pro rekreační činnost školní družiny je v rohu hřiště postaveno několik herních prvků, včetně pískoviště.

Mezi hlavní budovou a pavilónem 1. stupně se rozkládá školní pozemek se skleníkem.

Škola je bezbariérová zatím pouze v pavilónu 1. stupně – příchod do školy a schodolez.

  • Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i snaha vedení vybavit školu touto technikou. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. V jedné je k dispozici 26, ve druhé 22 stanic. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně a v některých kabinetech. Podařilo se postupně vybudovat multimediální odborné učebny. V současnosti jsou IT ve všech odborných učebnách, pokračuje vybavování kmenových tříd. Škola disponuje moderní jazykovou učebnou.

Ve sborovnách je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou ke své práci používat pedagogové i žáci.

Škola po technické stránce disponuje solidně vybavenou učebnou dílen a školní kuchyňkou.

  • Hygienické

Pro dodržování pitného režimu žáků slouží čaj ze školní kuchyně nebo pitná voda z vodovodního řádu. Pro odpočinek je k dispozici školní družina (mladší žáci), od jara otevřené školní hřiště. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí u sportovního areálu školy.

Zaměstnanci školy

ředitelka školy: Tamara Vojtěchová

zástupkyně ředitelky školy:  Zuzana Křišťálová

učitelka pověřená řízením 2. stupně – Petra Čecháčková

výchovný poradce:

1. stupeň ZŠ – Kristina Dlouhá, Růžena Majerová, otázky inkluze, spolupráce s PPP, MŠ

2.stupeň ZŠ – Radim Kalný ( přijímací řízení)

 

koordinátor patologických jevů: Zuzana Manová

koordinátor enviromentální výchovy: Marta Horáčková

správce sítě: externí pracovník Lukáš Mikulčík            koordinátorka Informatiky: Eva Hroudová

vedoucí ŠJ: Jaroslava Färberová                                      hospodářka: Jana Tomková

školník: Vladimír Pozdílek

údržbář: Jaroslav Färber

bezpečnostní technik: Vlastimil Škanta

preventista PO: Leoš Karásek

Provozní zaměstnanci    

Uklízečka Kuchařka Údržbář Správce haly Sekretariát
Bejvančická Ilona Hrdličková Šárka  Färber Jaroslav Pozdílek Vladimír Tomková Jana
Čurdová Jitka Kováříková Marcela Jelínek Václav
Pánková Miroslava Lieblová Petra
Vlášková Zdeňka Schánilcová Hana  Uklízečky haly
Švamberková Růžena  Kancírová Danuše
 Sládková Andrea

Žáci a třídy k 1. 9. 2023

Ročník Počet tříd Počet žáků Dívek
1. 2
2. 2
3. 2
4. 2
5 2
1. stupeň 10
6. 2
7. 2
8. 2
9. 2
2. stupeň 8
Celkem 18

 

Počet oddělení                                          4

Kromě pravidelně docházejících žáků navštěvuje ŠD ráno 50-60 dětí, v poledních přestávkách cca 120 a při dělených hodinách žáci 1. ročníku.