Hlášení školních úrazů

Vzhledem k narůstajícímu počtu nedorozumění při řešení školních úrazů, upozorňujeme na dodržování následujících  kroků:

  • Žák je povinen nahlásit jakýkoliv úraz, který se mu stal během školního vyučování, okamžitě po jeho vzniku vyučujícímu v dané hodině nebo na dozoru. Tato informace je součástí školního řádu, se kterým jsou žáci seznámeni na začátku každého školního roku a taktéž součástí poučení před začátkem výuky každého odborného předmětu.
  • Školní úrazy, které jsou s nárokem na odškodnění (tj. s lékařským ošetřením), je nutné doložit lékařskou zprávou nejpozději do druhého dne. V případě absence žáka ve škole je zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost telefonicky v kanceláři školy a domluvit se na dalším postupu.
  •  Škola je povinna takový úraz hlásit na ČŠI do tří pracovních dnů – ne se zpožděním (začátek evidence se pak neshoduje s datem ošetření). Pokud k takovému zpoždění dojde, škola není povinna úraz vyřídit a žádat odškodnění.

Děkujeme za respektování tohoto postupu.